rezerwacja miejsc
+ 48 601 212 617
+ 48 603 212 617

Uwaga !!!

Szanowni Pasażerowie,
Od dnia 05 lipca 2023r. kursy na trasach oferowanych przez „Galicja Express” będą realizowane przez SOFTTRAVEL. Bilety można nabyć na stronie softtravel.pl oraz moj-bus.pl.

Regulamin korzystania z systemu rezerwacji internetowej

Regulamin korzystania z internetowego systemu sprzedaży biletów  (zwany w dalszej części Regulaminem)
§ 1
Zakres
1. Regulamin określa warunki i zasady zakupu biletów autobusowych na dostępne połączenia tras obsługiwanych przez Galicja Express, za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży biletów (serwis www.moj-bus.pl), w tym również warunki dokonywania płatności za bilety za pomocą kart kredytowych i przelewów elektronicznych.
2. Regulamin niniejszy stanowi porozumienie pomiędzy serwisem www.moj-bus.pl a Użytkownikami, w którym określone zostały zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, w chwili podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu, do przestrzegania niniejszego regulaminu.
§ 2
Definicje:
1. Internetowy system sprzedaży biletów - serwis www.moj-bus.pl, zwany dalej w skrócie „serwisem"
2. Nabywca biletu -osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupu biletu w imieniu własnym i na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby.
3. Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu w celu zakupu biletu.
4. Pasażer - osoba uprawniona do podróży na podstawie biletu elektronicznego, do której odnoszą się prawa i obowiązki wynikające z zakupu biletu.
5. Przewoźnik - wybrana przez Użytkownika firma realizująca wybrane połączenia autobusowe, na podstawie stosownych zezwoleń zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
6. Strony transakcyjne - strony internetowe serwisu www.moj-bus.pl pozwalające na zakup biletów autobusowych przez Internet.
7. Bilet - bilet elektroniczny będący wygenerowanym z Serwisu i wydrukowanym dokumentem upoważniającym do odbycia podróży przez Pasażera, który stanowi dowód zawarcia umowy na przewóz między Pasażerem a Przewoźnikiem.
8. Dokument tożsamości - dokument urzędowy ze zdjęciem za który uznaje się: dowód osobisty, paszport, kartę pobytu, legitymację szkolną lub prawo jazdy.
9. Regulamin korzystania z serwisu realizowanego w ramach serwisu www.moj-bus.pl - niniejszy regulamin, zwany w dalszej treści Regulaminem, którego uprzednia akceptacja wymagana jest w celu dokonania zakupu biletu przez Internet.
10. Regulamin Przewozów Przewoźnika - regulamin obowiązujący u danego Przewoźnika realizującego konkretny przewóz, na podstawie nabytego za pośrednictwem serwisu biletu.
11. Umowne Warunki Przewozu - warunki przewozu osób i ich rzeczy określane przez Przewoźnika w Regulaminie Przewozów Przewoźnika, dotyczące praw i obowiązków Pasażera oraz Przewoźnika, w szczególności: ważności biletu, możliwości dokonywania zmian terminu przewozu, rezygnacji z przewozu, warunków przewozu bagażu. Akceptacja Warunków Przewozu jest warunkiem dokonania zakupu biletu.
12. Umowa kupna biletu - umowa zawierana pomiędzy Nabywcą a Przewoźnikiem na zrealizowanie przewozu w ramach zakupionego biletu.
§ 3
Zakup biletu - zasady i warunki
1. Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych dokonuje wyboru trasy przewozu, terminu przewozu, Przewoźnika oraz odpowiedniej taryfy cenowej.
2. Warunkiem pomyślnie przeprowadzonej transakcji zakupu biletu jest poprawna rejestracja konta lub jednorazowe podanie danych wymaganych przez system, dokonanie zapłaty za bilet, oraz uprzednia - przed dokonaniem zakupu w sposób, o którym mowa w pkt. 4 poniżej - akceptacja Regulaminu Przewozów Przewoźnika oraz Regulaminu.
3. Warunkiem dokonania zakupu biletu jest dostępność miejsc na dany przewóz w momencie zapłaty za bilet. Szczegółowe instrukcje dotyczące procedury zakupu oraz informacje w przedmiocie dostępności miejsc pojawiać się będą w trakcie dokonywania zakupu w formie komunikatów.
4. Po naciśnięciu przycisku „kup bilet" Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych dokonuje płatności za wybrany bilet poprzez serwis PayU (dawne Płatności.pl)
5. Od momentu otrzymania z systemu komunikatu o dostępności miejsca na dany przewóz Użytkownik ma 15 minut na skuteczne przeprowadzenie operacji zapłaty za bilet w wybrany przez siebie sposób. Po przekroczeniu tego czasu blokada wybranego miejsca na dany przewóz zostaje automatycznie usunięta - wskutek czego nie istnieje możliwość zakupienia biletu w danej sesji.
6. Za ewentualne skutki nie dokonania zakupu, z przyczyn, o których mowa powyżej Przewoźnik, administrator serwisu www.moj-bus.pl, ani jakikolwiek inny podmiot nie ponoszą odpowiedzialności.
7. W formularzu transakcyjnym Użytkownik zobowiązany jest podać imię i nazwisko, adres e-mail, na który przesłany zostanie bilet elektroniczny oraz numer telefonu.
8. Aby dokonać płatności za wybraną podróż należy posiadać obsługiwaną przez PayU kartę płatniczą lub konto z dostępem internetowym w odpowiednim banku oraz zabezpieczyć odpowiednią kwotę na obciążenie karty lub rachunku bankowego za zakupiony bilet.
9. Zakup biletu nie zostanie dokonany w przypadku braku możliwości zablokowania odpowiedniej kwoty na karcie płatniczej lub braku wystarczających środków na koncie.
10. Płatności dokonywane są przez system PayU, który zapewnia bezpieczne realizowanie transakcji.
11. Po skutecznym dokonaniu płatności Użytkownik na posiadanym sprzęcie umożliwiającym wydruk formatu A5 - drukuje właściwy bilet.
12. Wydrukowany bilet jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy przewozu oraz upoważniającym do odbycia podróży.
13. Prawidłowo wygenerowany bilet winien zawierać: nazwę Przewoźnika z danymi teleadresowymi, unikatowy numer biletu, trasę i termin przewozu, imię i nazwisko pasażera, ilość biletów oraz jego wartość podana w PLN.
14. Dokonanie zakupu za pośrednictwem www.moj-bus.pl skutkuje zawarciem wiążącej Umowy przewozu pomiędzy Nabywcą biletu i Przewoźnikiem oraz oznacza całkowitą akceptację Umownych Warunków Przewozu, a w szczególności warunków dotyczących stosowanych cen, opłat manipulacyjnych oraz opłat dodatkowych stosowanych w przypadku rezygnacji z podróży i zwrotu biletu.
§ 4
Zmiany, zwroty i operacje dodatkowe dotyczące zakupionych biletów
1. Istnieje możliwość zmiany i zwrotu biletów nabytych poprzez serwis  www.moj-bus.pl
2. Warunkiem możliwości zwrotu lub zmiany biletu jest zgodność tej operacji z Regulaminem Przewozów Przewoźnika, z którym została zawarta Umowa w trakcie zakupu biletu, a zwrot lub zmiana następuje, w sposób zgodny z tym Regulaminem. Za zwroty pobierana jest opłata dodatkowa (odstępne) określona w Regulaminie Przewozów Przewoźnika. Czynności związane z realizacją uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie są wykonywane poprzez zgłoszenie pisemne skierowane na adres e-mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w sposób wskazany w Regulaminie, o którym mowa powyżej.
§ 5
Prawa i obowiązki Stron
1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem.
2. Wykorzystywanie serwisu do składania przez Użytkownika nieprawdziwych oświadczeń lub wprowadzanie nieprawdziwych danych jest niedozwolone.
3. Zabronione jest posługiwanie się cudzymi środkami płatniczymi przy dokonywaniu płatności, jak również wykorzystywanie jakichkolwiek danych i informacji podlegających ochronie prawnej na zasadach określonych w stosownych przepisach.
4. Serwis www.moj-bus.pl zastrzega sobie prawo do przekazywania właściwym organom administracji państwowej informacji uzyskanych przy sprzedaży biletów w przypadku powzięcia podejrzenia, iż zaistniały okoliczności świadczące o wykorzystywaniu serwisu do działań o charakterze przestępczym (hacking, oszustwo itp.)
5. Przewoźnik ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Użytkownik nie dostosuje się do postanowień Regulaminu lub Regulaminu Przewozów Przewoźnika, a w szczególności w przypadku podania nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych niezbędnych do zakupu biletu lub danych dotyczących płatności za pomocą PayU.
6. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji zakupu biletu przez serwis  www.moj-bus.pl  są przyjmowane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty realizacji transakcji zakupu, na adres: Tadeusz Jędrej Opole Lubelskie 24-300 ul. Sikorskiego 8. W składanej reklamacji winny się znaleźć wszystkie niezbędne informacje o transakcji oraz pełna dokumentacja dotycząca przedmiotu reklamacji.
7. Pasażer winien posiadać podczas podróży dokument tożsamości.
8. Przewoźnik ma prawo odmówić przewozu Pasażerowi, który nie posiada dokumentu tożsamości, o którym mowa powyżej.
§ 6
Reklamacje i odpowiedzialność prawna serwisu  www.moj-bus.pl
1. Serwis www.moj-bus.pl nie jest odpowiedzialny za jakość realizowanych połączeń i usług na pokładzie środków transportu realizujących przewóz. Wszelkie reklamacje wynikające z nieprawidłowo wykonanej usługi przewozu należy zgłosić w formie pisemnej bezpośrednio do Przewoźnika, w terminie zgodnym z Regulaminem Przewozów Przewoźnika. W złożonej reklamacji winny się znaleźć podstawowe dane dotyczące realizowanej usługi oraz wszelkie informacje i dokumenty potwierdzające nieprawidłowości w wykonaniu usługi przewozu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Przewoźnika na warunkach określonych w Regulaminie Przewozów Przewoźnika.
3. Serwis  www.moj-bus.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za korzystanie i dokonywanie zakupu biletu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z Regulaminem i Regulaminem Przewozów Przewoźnika.
4. Akceptacja Regulaminu na stronie serwisu www.moj-bus.pl stanowić będzie jednocześnie oświadczenie, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Regulaminem Przewozów Przewoźnika. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia zakup biletu z systemu.



REGULAMIN PRZEWOZÓW
obowiązujący w Galicja Esxpress
wydany zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe
/tekst jedn.: Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.
Przewóz pasażerów przez Firmę Galicja Express z siedzibą w Opolu Lubelskim 24-300 ul. Sikorskiego 8
 zwanej dalej Galicja Express, odbywa się zgodnie z następującymi warunkami:

I. WARUNKI OGÓLNE
1. Pasażer zawiera umowę przewozu poprzez nabycie biletu.
2. Przewóz pasażerów odbywa się w oparciu o odpowiedni bilet, ważny na określony dzień, godzinę i trasę przejazdu.
3. Pasażer ma obowiązek okazać kierowcy, a także uprawnionym organom i upoważnionej przez Galicja Express osobie, podczas kontroli w czasie podróży, dokument uprawniający do korzystania z ulgowego przejazdu, zgodnie z odpowiednimi przepisami.
4. Pasażer uprawniony do przewozu na podstawie biletu elektronicznego okazuje kierowcy, a także podczas kontroli w czasie przewozu uprawnionym organom i osobie upoważnionej przez Galicja Express, odcinek biletu elektronicznego oraz dokument tożsamości pasażera ze zdjęciem wskazanego na bilecie elektronicznym.
5. Każdy pasażer może zabrać ze sobą bezpłatnie jedno dziecko do lat 4, z zastrzeżeniem, że nie korzysta ono z oddzielnego miejsca do siedzenia.
6. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą podróżować wyłącznie z opiekunem.
7. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone wyłącznie w miejscach określonych w rozkładzie jazdy oraz wskazanych przez kierowcę autobusu.
8. Pasażer, który nabył bilet w kasie lub w internetowym systemie sprzedaży biletów powinien stawić się na przystanku co najmniej 15 minut przed planowanym odjazdem autobusu.
9. Do kontroli biletów oraz dokumentów uprawniających do przejazdów ulgowych upoważniony jest kierowca oraz inne uprawnione osoby i osoby upoważnione przez Galicja Express legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu. .
10. Wszelkie reklamacje i uwagi związane z wykonaniem umowy przewozu należy kierować na adres:
listownie: Tadeusz Jędrej Opole Lubelskie 24-300 ul. Sikorskiego 8
pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub za pośrednictwem kasy w której zakupiono bilet,
w sytuacjach nagłych lub nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie pasażerowie mogą kontaktować się z Działem Przewozów po numerem telefonu 603212617
11. Za rzeczy pozostawione przez pasażera po zakończeniu podróży Galicja Express nie odpowiada. Nie są również objęte odpowiedzialnością przewoźnika rzeczy stanowiące bagaż podręczny przewożone przez pasażera pod własnym nadzorem, z zastrzeżeniem przypadku gdy szkoda  w tak przewożonym bagażu podręcznym powstała z winy przewoźnika
12. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują również nabywców biletów za pomocą internetowego systemu sprzedaży biletów.
13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio właściwe przepisy ustaw i aktów wykonawczych do ustaw, w szczególności: ustawy z dnia 15.11.1984r. prawo przewozowe (Dz.U. 2000, Nr 50, poz. 601 z późn.zm.), ustawy z dnia 6.09.2000 o transporcie drogowym (Dz.U. 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), ustawy z dnia 20.06.1992r o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. 2002, Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.), ustawy z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

II. BILETY
1. Pasażer powinien niezwłocznie po nabyciu sprawdzić prawidłowość wystawionego biletu.
2. Kasy prowadzą przedsprzedaż biletów maksymalnie 30 dni przed planowaną podróżą
3. Pasażer może zarezerwować bilet za pośrednictwem rezerwacji telefonicznej. Zarezerwowany bilet winien zostać wykupiony u kierowcy najpóźniej 15 min. przed odjazdem autobusu. W stosunku do biletów nie wykupionych w tym terminie rezerwacja wygasa.
4. Po rozpoczęciu podróży przekazywanie biletu innym pasażerom jest zabronione.
5. Na miejsce biletów skradzionych lub zagubionych nie będą wystawiane wtórniki.
6. Bilet uszkodzony, zniszczony lub przeprawiany jest nieważny.
7. W trakcie podróży pasażerowie winni zachować bilet do kontroli.
8. Kierowca ma prawo do dysponowania miejscami w autobusie niezależnie od zajętego miejsca przez pasażera w sytuacji, gdy wymagają tego zasady współżycia społecznego, a w szczególności, gdy zmiany miejsca wymaga pasażer cierpiący na chorobę lokomocyjną lub inną czy też będący osobą niepełnosprawną.
9. W przypadku stwierdzenia przez uprawnione osoby braku ważnego biletu pasażer zostanie zobowiązany pod rygorem usunięcia z pojazdu do nabycia biletu do miejsca docelowego oraz zostanie nałożona na niego opłata dodatkowa w kwocie:
a) 100 zł - za przejazd bez ważnego biletu,
b) 80 zł - za przejazd bez odpowiedniego bądź ważnego dokumentu uprawniającego
do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego,
c) 40 zł - za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabranie ze sobą do środka transport:
rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków np. materiały i przedmioty niebezpieczne,
zabieranie ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty - bez uiszczenia tych opłat,
d) 300 zł - za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.
10. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty dodatkowej obniża się o 30%.
11. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej (w wysokości nie wyższej niż 10% opłaty ustalonej w ust. 9), podlegają zwrotowi, a przypadku wezwania do zapłaty - umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
12. W razie braku dokumentu ze zdjęciem, do biletu elektronicznego, w uzasadnionych przypadkach, kierowca może odmówić dokonania przewozu Pasażera.

III. ZWROT NALEŻNOŚCI ZA BILETY

1. W przypadku przedwczesnego odjazdu autobusu, odstąpienia przez podróżnego od umowy z powodu awarii autobusu, odwołania przejazdu lub braku wolnych miejsc, a także innych przyczyn uniemożliwiających wykonanie zaciągniętych przez Galicja Express zobowiązań wobec pasażera, pasażer posiadający ważny bilet otrzyma pełen zwrot należności za zakupiony bilet. Reklamacje takie rozpatrywane będą na podstawie oryginalnego biletu i poświadczenia wystawianego przez kierowcę. Obowiązek poświadczenia biletu nie dotyczy sytuacji, gdy przyczyną powstania roszczenia o zwrot jest przedwczesny odjazd autobusu lub odwołanie przejazdu.
2. W przypadku odstąpienia pasażera od umowy przewozu z przyczyn nie występujących po stronie Galicja Express zwrotu należności w wysokości stosownej do niewykorzystanego świadczenia dokonuje się po okazaniu oryginalnego biletu i poświadczenia wystawionego przez kierowcę. Przed rozpoczęciem podróży lub w trakcie przewozu pasażer zgłasza chęć odstąpienia od umowy. W przypadku biletu elektronicznego jego zwrot jest możliwy tylko przed rozpoczęciem podróży nie później niż na 24 godziny przed odjazdem, za pomocą Internetu zgodnie z informacją zawartą w regulaminie systemu sprzedaży biletów który znajduje się na stronie internetowej za pośrednictwem której nastąpił zakup biletu lub bezpośrednio w siedzibie przewoźnika w godzinach 8:00 - 16:00.
3. Podróżny, który odstąpił od umowy lub którego nie dopuszczono do przewozu, zgodnie z art. 15 ustawy prawo przewozowe,, winien uzyskać od kierowcy poświadczenie niewykorzystania biletu, na podstawie którego otrzyma zwrot poniesionych kosztów z potrąceniem odstępnego w wysokości 20% wartości biletu brutto.
4. W celu dokonania zmian umowy podróżny powinien otrzymać od kierowcy odpowiednie poświadczenie. W przypadku zmiany umowy w trakcie przewozu w zakresie biletu elektronicznego należy okazać dokument ze zdjęciem.
5. W przypadku zwrotu opłaty za bilet niewykorzystany z przyczyn zależnych od pasażera za pośrednictwem poczty lub banku opłatę za przelew lub przekaz ponosi odbiorca.
6. W przypadku dokonywania zwrotu biletu elektronicznego przez internetowy system sprzedaży biletów zwrot, po potrąceniu odstępnego w wysokości 20% wartości biletu brutto dokonywany jest na rachunek bankowy z którego realizowana była płatność za bilet elektroniczny.
7. Nie uwzględnia się roszczeń o zwrot należności za bilety zwrócone po upływie terminu ich ważności lub po odjeździe środka transportowego, na przejazd którym były wydane, za wyjątkiem sytuacji gdy zmiana lub odstąpienie ma miejsce podczas zatrzymania środka transportowego na drodze przewozu.

IV. BAGAŻ

1. Kierowcy są odpowiedzialni za umieszczenie bagażu pasażerów w luku bagażowym.
2. Bagaż oddany do przewozu w luku bagażowym powinien być zapakowany w taki sposób, aby nie uległ w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu .
3. Galicja Express przewozi w pomieszczeniach bagażowych jedną sztukę bagażu o sumie wymiarów /długość, wysokość, szerokość/ nie przekraczającej 200 cm na oddającego ten bagaż pasażera. Bagaże dodatkowe i ponadwymiarowe przewiezione zostaną w miarę możliwości za dodatkową opłatą 20 zł za 1 dodatkowy bagaż.
4. Na pokład autobusu można wziąć jedynie bagaż podręczny, którego rozmiary pozwalają na umieszczenie na półkach nad głowami pasażerów, lub pod fotelem.
5. Galicja Express zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu bagażu o dużych rozmiarach (wózki dziecinne, rowery, narty itp.), jeżeli kierowca stwierdzi, że bagaż ten nie zmieści się do luku bagażowego, lub zagraża bezpieczeństwu przewozu pasażerów i ich bagaży.
6. Z przewozu środkiem transportowym wyłączone są: rzeczy niebezpieczne mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, rzeczy, których przewóz jest prawnie zabroniony, zwłoki i szczątki zwłok ludzkich. W razie uzasadnionego podejrzenia kierowca może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza powyższego wyłączenia. Kierowca dokonuje sprawdzenia w obecności podróżnego przewożącego bagaż lub jeżeli jest to niemożliwe w obecności innych pasażerów. W razie ujawnienia naruszenia powyższego wyłączenia koszty związane ze sprawdzeniem przesyłki ponosi podróżny przewożący taki bagaż.
7. Rzeczy szczególnie cenne (gotówka, papiery wartościowe, biżuteria, elektronika), oraz posiadające wartość naukową lub artystyczną winny być przewożone wyłącznie jako bagaż podręczny.
8. Kierowca wydający bagaż nie jest obowiązany do sprawdzenia czy osoba zgłaszająca się po odbiór bagażu jest uprawniona do odbioru. W razie wątpliwości kierowca może żądać odpowiedniego pisemnego zabezpieczenia.
9. W przypadku składania reklamacji dotyczącej uszkodzenia bagażu należy przedstawić uszkodzony bagaż celem dokonania stosownych oględzin w siedzibie firmy oraz potwierdzenie kierowcy sporządzone w momencie stwierdzenia zajścia zdarzenia lub oświadczenie uzasadniające brak takiego potwierdzenia.
10. Firma  nie zajmuje się przewożeniem przesyłek oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przesyłki pobrane przez naszych kierowców.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Galicja Express Z TYTUŁU ZAGINIĘCIA BAGAŻU
1. Galicja Express nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, które podróżny przewozi ze sobą pod własnym nadzorem, chyba że szkoda powstała z winy tego przewoźnika.
2. W przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu wysokość odszkodowania nie może przewyższać zwykłej wartości bagażu.
3. W razie utraty bagażu należy niezwłocznie poinformować osobiście o tym fakcie kierowcę, który kieruje pojazdem, w celu uzyskania potwierdzenia utraty, a następnie dokonać zgłoszenia pisemnie na adres: Tadeusz Jędrej Opole Lubelskie 24-300 ul Sikorskiego 8
5. Z bagażem pozostawionym w autobusach Galicja Express postępuje się stosownie do przepisów dotyczących rzeczy znalezionych oraz właściwych przepisów prawa przewozowego.
6. Jeżeli bagaż jest pozostawiony w autobusie kierowca ma prawo otworzyć go w celu zbadania jego zawartości.

VI. ZWROT POZOSTAWIONEGO BAGAŻU

1. Bagaż pozostawiony w luku bagażowym, jeżeli zgodnie z przepisami dotyczącymi rzeczy znalezionych nie został jeszcze przekazany właściwemu organowi, zostanie wydany uprawnionemu pasażerowi za pokwitowaniem po udowodnieniu swoich uprawnienia do odbioru.
2. W przypadku bagażu podręcznego jego wydanie nastąpi po zidentyfikowaniu w sposób nie budzący wątpliwości, co do tego, że zostaje wydany osobie uprawnionej.

VII. OBOWIĄZKI  Galicja Express

1. Galicja Express odpowiada za przewóz pasażerów do ich miejsca przeznaczenia określonego w bilecie
2. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny niezależnej od Galicja Express , przewoźnik ten nie jest w stanie dowieźć pasażera do miejsca przeznaczenia własnymi autobusami, zapewnia przewóz zastępczy, a w przypadku odstąpienia pasażera od umowy, dokonuje zwrotu należności za bilet bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.
3. Galicja Express nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w przypadku, gdy pasażer nie zgłosi się do autobusu po postoju przeznaczonym na przerwę czy odpoczynek.
4. Galicja Express zastrzega sobie prawo do zmiany środka transportu w sytuacji, kiedy z przyczyn niezależnych od przewoźnika będzie to konieczne.
VIII. NARUSZENIE PORZĄDKU
1. Radia, magnetofony i inne urządzenia grające pasażerów w tym instrumenty muzyczne nie mogą być używane w trakcie podróży. Pasażerowie mogą słuchać własnych odbiorników pod warunkiem, iż nie są one słyszalne przez innych.
2. Zabronione jest picie alkoholu w autobusach oraz przebywanie w nich osób znajdujących się pod wpływem alkoholu.
3. Zabrania się palenia tytoniu w autobusach i zażywania substancji odurzających.
4. Zabrania się zajmowania miejsc oraz pozostawania na pokładzie autobusów pasażerom będącym pod wpływem alkoholu narkotyków, lub innych substancji odurzających.
5. Zabrania się wyrzucania w czasie jazdy z autobusów jakichkolwiek przedmiotów.
6. Zakazane jest zajmowanie w autobusie miejsc zajętych już w sposób widoczny przez innych pasażerów.
7. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być nie dopuszczone do przewozu lub usunięte z pojazdu.
8. Osoby uciążliwe dla podróżnych lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz mogą być usunięte ze środka transportowego, chyba że naruszałoby to zasady współżycia społecznego.
9. Pasażerowie lub inne osoby będące sprawcami szkody, odpowiadają za szkody wyrządzone Galicja Express i innym pasażerom. W razie wykrycia uszkodzenia bądź widocznego zanieczyszczenia autobusu pasażer zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej z tego tytułu w mieniu  Galicja Express

IX. PRZEWOŻENIE ZWIERZĄT

1. W autobusach Galicja Express dopuszcza się przewożenie zwierząt domowych w rozumieniu przepisów o ochronie zwierząt. Zwierzęta powinny być przewożone na kolanach pasażera w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do ich transportu lub, jeśli są to psy, powinny być przewożone na podłodze autobusu w kagańcach i na smyczy.
2. Przy zgłaszaniu zwierząt do przewozu należy okazać kierowcy dokument potwierdzający aktualne obowiązkowe szczepienie lub świadectwo zdrowia, zgodnie z odpowiednimi przepisami, dotyczącymi zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
3. Opłata za przewóz zwierząt równa jest cenie biletu z ulgą 25%. Wyjątek stanowią psy - przewodnicy towarzyszące osobom niewidomym oraz zwierzęta przewożone na kolanach pasażerów w specjalnych pojemnikach wymaganych do przewozu zwierząt (nie zajmujące osobnego miejsca) lub w miejscach przeznaczonych do przewozu bagażu podręcznego, opłata za ich przewóz nie jest pobierana. Kierowca ma prawo odmówić przewozu zwierzęcia, jeżeli zagraża to bezpieczeństwu pozostałych pasażerów.

X. PRZEWÓZ MIĘDZYNARODOWY

1. W przewozie międzynarodowym, tj. w przewozie okazjonalnym odbywającym się według harmonogramu jazdy z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się postanowienia rozdziałów I, IV, V, VI, VII, VIII niniejszego Regulaminu.
2. Pasażer odbywający podróż z przekroczeniem granicy państwa jest zobowiązany posiadać ważny dokument podróży /np. paszport/ uprawniający do przekroczenia granicy, wymaganą wizę lub inny ważny dokument uprawniający do wjazdu i pobytu na tym terytorium, zezwolenie na wjazd do innego państwa lub zezwolenie na pobyt w innym państwie, jeżeli dokumenty takie są wymagane.
3. W przewozie międzynarodowym pasażer nie będący obywatelem kraju członkowskiego Unii Europejskiej jest zobowiązany posiadać ważny dokument podróży /np. paszport/ oraz dokument uprawniający do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wyjazdu z tego terytorium, zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów, a w szczególności ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach /Dz. U. 2006, Nr 234, poz. 1694/. Jeżeli przewóz, zgodnie z treścią umowy przewozu, odbywa się przez terytorium kraju członkowskiego Unii Europejskiej, pasażer nie będący obywatelem kraju członkowskiego Unii Europejskiej jest zobowiązany posiadać ważny dokument podróży /np. paszport/ oraz dokument uprawniający do wjazdu na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, przez które odbywa się przewóz.
4. Przy wsiadaniu do pojazdu pasażer, o którym mowa w pkt. 1-3 obowiązany jest okazać kierowcy dokumenty wskazane w pkt. 2 i 3.
5. Kierowca może odmówić wykonania przewozu w razie nie posiadania przez pasażera dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 3.
6. W przypadku stwierdzenia przez uprawnione organy, że pasażerowi nie przysługuje prawo wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opuszczenia tego terytorium lub wjazdu na terytorium albo opuszczenia terytorium innego państwa, przewoźnik Galicja Express nie ponosi kosztów kar poniesionych z tego tytułu uregulowanych w przepisach poszczególnych państw.
8. Dzieci i młodzież do ukończenia 16 roku życia mogą podróżować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
9. W celu dokonania prawidłowej odprawy pasażer powinien przybyć na miejsce odjazdu autobusu co najmniej 30 min. przed planowanym odjazdem.
10. W przewozach międzynarodowych Galicja Express nie przewozi zwierząt.

XI. ULGI HANDLOWE W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ

1. Galicja Express , obok ulg przewidzianych w odpowiednich przepisach, udziela w komunikacji krajowej ulgi handlowej zgodnie z cennikiem dla następujących pasażerów:
a) dzieci od 4 do 7 roku życia;
b) młodzież ucząca się na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;
c) studenci na podstawie ważnej legitymacji studenckiej;
2. Prawo do uzyskania ulgi wskazanej w ust. 1 należy udokumentować kierowcy przy wsiadaniu do autobusu.
3. Sprzedaż biletów dla zorganizowanych grup odbywa się wyłącznie w systemie rezerwacji internetowej ramach wolnych miejsc. Rezerwacje telefoniczne nie są przyjmowane.
4) PROMOCJA  


„10 przejazd za 1zł (stara promocja)”

Czas trwania Promocji: od 01.05.2014 r do 31.12.2016

Warunki uczestnictwa w Promocji:

Promocja obejmuje:
- pasażera, który zakupił bilet normalny lub ulgowy studencki/szkolny
- pasażer musi mieć dokonaną rezerwację telefoniczna lub wykupiony bilet online na każdy z 9 biletów
- bilety musza pokrywać się z rezerwacją
- rozbieżność najstarszego i najnowszego biletu nie może być większa niż 3 miesiące
- promocja obejmuje pasażerów na linii Lublin – Rzeszów – Lublin oraz Lublin - Sanok – Lublin
- po uzbieraniu 9 sztuk prosimy o przekazanie ich w kopercie wraz ze swoimi danymi osobowymi, nr.telefonu i przekazać naszemu kierowcy lub dostarczyć do naszego biura w Lublinie na ul. Hutniczej 3/208 osobiście lub pocztą tradycyjną

Kupon upoważniający do  10 darmowego przejazdu wydawany będzie w siedzibie Galicja Express na ulicy Hutnicza 3/208 w Lublinie.
Firma Galicja Express zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Promocji  w każdym czasie. Zmiany Regulaminu Promocji wchodzą w życie od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej 

 

Promocja  "Programie lojalnościowym".

Promocja dotyczy tylko biletów zakupionych przez Internet, za pośrednictwem systemu sprzedaży biletu online na naszej stronie. Pasażer który kupi pięć biletów na linii Lublin – Rzeszów – Lublin oraz Lublin - Sanok – Lublin, bilet na 6-ty kurs na tej trasie, będzie mógł kupić za 50% ceny

Natomiast bilet na 10-ty kurs na tej trasie, będzie mógł kupić za 1 zł, niezależnie od kierunku jazdy.
 
Jeżeli Pasażer kupi kilka biletów podczas jednej transakcji na jednej trasie, system policzy mu tylko jeden bilet.
 
Jeżeli Pasażer kupi kilka biletów podczas jednej transakcji w jedną stronę i kilka biletów powrotnych, system policzy mu tylko jeden bilet w jedną stronę i jeden powrotny.
 
Bilety z różnych tras nie sumują się.

Pasażer nie musi się logować (posiadać u nas konta), musi tylko używać tego samego adresu e-mail, aby system naliczył mu odpowiednie rabaty.

Bilety zakupione z rabatem na konkretny kurs (data, godzina, kierunek, nazwisko) nie można przenosić na inne kursy lub na inną osobę.
 
Promocja obowiązuje na wybranych kursach, trasach i wybranych godzinach, (kursy od do, data, godzina mogą ulec zmianie).
 
W promocji liczą się wszystkie bilety zakupione z jednego danego adresu e-mail kupione od 01 12 2016 r. na tej samej trasie, pomiędzy danymi miastami (czyli w obie strony).

Promocja udzielona została do odwołania i w tym czasie należy wykorzystać te rabaty. 

 

 



XII. REKLAMACJE

1. Roszczenia dochodzone na podstawie ustawy Prawo przewozowe lub przepisów wydanych w jej wykonaniu, przedawniają się z upływem roku.
2. Reklamacje z tytułu sporządzonych wezwań do zapłaty składa się nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.
3. Reklamację składa się w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać:
1) datę sporządzenia reklamacji;
2) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika;
3) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;
4) tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;
5) kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);
6) wykaz załączonych dokumentów;
7) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.
Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet na przejazd, dokumenty potwierdzające przyjęcie do przewozu rzeczy innych niż przesyłka) oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia, w tym poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.
4. Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 3 Galicja Express wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez Galicja Express uzupełnionej reklamacji.
5. Reklamacje, pozostawia się bez rozpoznania, w przypadku zgłoszenia jej po upływie terminów określonych w ust. 1 i 2.
6. Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez Galicja Express .
7. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji, Galicja Express zaś - po bezskutecznym wezwaniu zobowiązanego do zapłaty.

Kontakt


INFORMACJA 

512-022-622